Ochrona Danych Osobowych

Powiększ

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Sąsiedzka 13a, 72-605 Świnoujście

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świnoujściu przy ul. Sąsiedzkiej 13a, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Sąsiedzka 13a, e-mailowo sp.9swinoujscie@wp.pl, telefonicznie tel. 91 322 17 24.

 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Panią Moniką Joanną Lech, telefonicznie: 603 810 331 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

  „Monitoring wizyjny” Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnoujściu

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnoujściu przy ul. Sąsiedzkiej 13a.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 603 810 331; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świnoujściu przy ul. Sąsiedzkiej 13a oraz przy ul. Zalewowej 26.

  4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem:

  1. przy ulicy Sąsiedzkiej 13a - teren wokół budynku

  2. przy ulicy Zalewowej 26 - teren wokół budynku

  1. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).

  2. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  4. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

  5. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

.