Strona główna | projekt-unijny

Projekt unijny Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście RPZP.08.03.00-32-K024/17-00

Przystąpiliśmy do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Ze względu na częste zmiany w planie, harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariacie szkoły.